POLEN-Expo.se / Mer info / Ralowski / ... 03724  

Stockholm, april 2007.
Jerry Ralowski

Affärsetablering i Polen

Nyckelfakta

Drygt 38 miljoner invånare.

50% av befolkningen under 35 år, 35% under 25 år.

Den åttonde största marknaden i Europa, den trettionde största i världen.

Den femte mest attraktiva marknaden i världen för utländska nvesteringar enligt AT Kearney´s Foreign Direct Investment Confidence Index 2006.

Ca 16 000 utländska investerare.

Mycket hög utbildningsnivå – 427 högskolor och en kultur där utbildning anses mycket viktig.

Ca 2 000 000 högskolestuderande i slutet av 2006.

En av de högsta tillväxttakterna i Europa - mellan 5 och 6% i  BNP tillväxt  samtidigt som inflationen understiger 1,5%.

Hög arbetslöshet (ca 14%), men regionala skillnader är stora.

Låga arbetskraftskostnader, även om regionala skillnader åter igen är betydande.

Löneklyftorna är mycket stora – företagsledare och specialister är ofta välbetalda, särskilt i Warszawa, medan en genomsnittlig månadskostnad för en industriarbetare understiger 5 000 kronor inklusive de sociala avgifter som betalas av arbetsgivaren.

Etableringsformer

Etableringsformer, indirekt etablering

Distributörsavtal

Agentavtal

Annan överenskommelse med en polsk representant som bedriver självständig näringsverksamhet

Anställning

 
 

Etableringsformer, direkt etablering

Utländska investerare kan numera använda sig av alla polska företagsformer (motsvarar i stort sett de svenska) för sina investeringar och kan också etablera filialer till utländska företag samt representationskontor.

De sistnämnda kan dock enbart syssla med reklam och marknadsföring.

Rent praktiskt torde fortfarande aktiebolagsformen oftast vara intressantast vid direkt etablering.

Polen har, liksom t ex Tyskland och även Sverige, två olika aktiebolagsformer – limited liability company (Sp. z o. o. = Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością = Bolag med begränsad ansvarighet) och joint stock company (SA = Spółka Akcyjna).

Aktiebolagsformen sp. z o. o.

Har likheter med ett svenskt privat aktiebolag.

Aktiekapitalet måste vara minst 50 000 PLN.

Bolag (polskt eller utländskt) med endast en ägare får ej bilda 100%-igt ägt dotterbolag – minst ytterligare en ägare krävs – kan vara ett annat koncernbolag 

En aktie berättigar till en röst.

Preferensaktier kan ha rätt till utdelning som med 50% överstiger utdelningsrätten för ordinarie aktier.

Bolagsstämma skall alltid äga rum där bolaget har sitt säte eller på annan plats i Polen som anges i bolagsordningen.

Det obligatoriska registrerade bolagsorganet brukar betecknas på engelska som Management Board (eller helt enkelt the Board).

Management Board har det exekutiva ansvaret för bolagsdriften.

Antalet ledamöter är valfritt – en eller fler.

Då aktiekapitalet överstiger 500 000 PLN och antalet aktieägare är större än 25 krävs även något av bolagsorganen Supervisory Board eller Audit Commitee.

Supervisory Board liknar i vissa avseenden en svensk styrelse.

Detta bolagsorgan  verkar dock enbart inåt och har t ex ej   firmateckningsrätt.

Audit Committees uppgift är i förekommande fall främst att följa räkenskaperna och att årligen lämna ett utlåtande om årsredovisningens riktighet samt om Management Boards förslag till resultatdisposition.

Alla aktiebolag kan på frivillig basis ha ett Supervisory Board, som måste ha minst tre ledamöter.

Ledamöterna i Management Board kan ej även ingå i Supervisory Board. Management Board adjungeras dock ofta i praktiken i samband med sammanträden i Supervisory Board.

Firmateckningsrätt är förbehållen ledamöter i Management Board – var och en för sig eller fler i förening, beroende på föreskrifter i bolagsordningen. Management Board kan dock bevilja icke-ledamöter sk prokura, ett slags firmateckningsfullmakt.

Management Board har generellt sett en mycket stark ställning inom ett polskt aktiebolag och har vidsträckt behörighet. Tredje man är i princip alltid i god tro då Management Board verkar inom ramen för vad som är dess lagenliga behörighet, även om Management Board på olika sätt, exempelvis i bolagsordningen, skulle åläggas skyldigheten att i vissa frågor inhämta samtycke från andra bolagsorgan.

Föreskrifter om sådant samtycke är dock fullt giltiga i förhållandet mellan bolaget och Management Board och kan  väsentligt förstärka ägarnas möjligheter att utöva kontroll över bolagets verksamhet.

Management Board har det oinskränkta ansvaret för den dagliga driften. Därav följer också i regelverk och praxis att ledamöter i Management Board riskerar att personligen få erlägga viten då bolaget överträder gällande lagregler och föreskrifter, oavsett om detta skett med eller utan avsikt. Sådana viten kan ibland vara beloppsmässigt betydande eller till och med mycket betydande.

För att ge uttryck för en personlig uppfattning – många svenskar som figurerar som ledamöter i polska Management Boards borde därför ställa sig frågan om de har tillräckliga kunskaper om polska förhållanden samt tillräcklig insikt i bolagsdriften för att våga fortsätta med sitt ledamotskap.

Samspelet mellan bolagsstämma, Managemnt Board och ett eventuellt Supervisory Board alternativt en Audit Committee regleras huvudsakligen (dvs utöver i Commercial Companies Code) i bolagsordningen vars utformning är mycket mindre standardiserad än i Sverige.

Bolagsordningen är ett mycket viktigt dokument som alla som startar eller förvärvar aktiebolag i Polen bör lägga väsentlig möda på att utforma och förstå. Bl a styrs ägarnas möjligheter att de facto påverka och övervaka vad som sker inom bolaget av föreskrifterna i detta dokument.

I fall då bolaget har fler än en ägare är bolagsordningen i praktiken även ett avtal mellan dessa ägare. Någon tradition av separata shareholders` agreements finns ej. Om ett separat civilrättsligt avtal ändå sluts mellan ägarna kan det aldrig ta överhanden över bolagsordningen i relationen mellan ägarna och bolaget

Ledamöter i Management Board, Supervisory Board och Audit Committee skall iakta sådan omsorg som följer av kraven på vederbörlig professionalism vid utövandet av plikterna ifråga.

Vid överträdelse av omsorgskravet kan ledamöterna i nämnda bolagsorgan  på grundval av bestämmelser i Commercial Companies Code bli skadeståndsskyldiga mot bolaget, oaktat om ansvarsfrihet beviljats av bolagsstämma.

Om bolaget inte inom 1 år utnyttjar sin skadeståndsrätt övergår rätten att utkräva skadestånd till enskilda aktieägare.

Skadeståndsansvaret till följd av bristande omsorg vid utövandet av plikter i ett bolagsorgan är solidariskt och kan därför utkrävas från vilken som helst eller vilka som helst av ledamöterna (som sedan kan ha regressrätt gentemot övriga ledamöter).

Preskription sker efter 3 år från det att det att bolaget fått vetskap om grunden för skadeståndstalan, men senast 10 år efter den skadegrundande händelsen.

Utöver ovan beskrivet bolagsrättsligt skadeståndsansvar kan skadeståndstalan även drivas på civilrättsliga grunder.

Management Board kan också bli skadeståndsskyldigt gentemot tredje man i specifika situationer, t ex då mer än halva aktiekapitalet gått förlorat och Management Board inte uppfyllt skyldigheten att sammankalla bolagsstämma i syfte att besluta om bolagets fortsatta drift eller då Management Board under samma omständigheter underlåtit att lämna in ansökan om konkurs hos vederbörlig domstol.

   
 

Aktiebolagsformen SA

Har vissa likheter med publikt aktiebolag i Sverige

Lämpar siig främst vid planer på eventuell notering eller då antalet ägare är relativt stort.

Kan dock bildas även av en enda aktieägare (som i sin tur måste ha fler än en aktieägare).

Bättre minoritetsskydd är i sp. z o. o.

Den enda tillåtna företagsformen i vissa branscher – t ex för banker och försäkringsbolag

Lägsta aktiekapital 500 000 PLN.

Aktiekapitalet kan anges i form av ett intervall.

Management Board fungerar i stort sett som i sp z o o.

Måste alltid ha Supervisory Board eller Audit Committee och i vissa fall båda.

Lägsta antalet ledamöter i Supervisory Board är tre – dock krav på minst fem vid marknadsnotering.

Supervisory Board måste ha minst tre protokollerade (på polska!) sammanträden per år.

Omröstningar i Supervisory Board kan äga rum per telefon eller korrespondens om detta tillåts av bolagsordningen.

Preferensaktier kan ha en rösträtt som högst motsvarar rösträtten för tre ordinarie aktier och berättiga till en utdelning som är högst 50% högre.

Tvångsinlösen möjligt under vissa förutsättningar.

Reglerna om eventuell skadeståndsskyldighet för ledamöter i bolagsorganen liknar dem för sp z o o, men är i vissa avseenden skärpta.

Skyldigheten för Management Board att sammankalla bolagsstämma då del av aktiekapitalet gått förlorat inträffar vid förluster som raderar ut en tredjedel eller mer av aktiekapitalet. Vid samma gräns kan även skyldigheten att lämna in konkursansökan till vederbörlig domstol inträda.

I övrigt många likheter, men även skillnader,  jämfört med sp z o o.

Revisionsplikten

Revisionsplikten i Polen omfattar alla aktiebolag av typen SA   samt de aktiebolag av typen sp z o o som under föregående räkenskapsår uppfyllt minst 2 av följande 3 kriterier:

  *  medeltalet årsanställda minst 50 personer
  *  intäkter uppgående till minst 5 miljoner EURO
  *  balansomslutning uppgående till minst 2,5 miljoner EURO

   
 

Allmänt om det polska skattesystemet

Det polska skattesystemet är komplicerat och inte alltid lätt att tolka. Det undergår också frekventa förändringar – såväl vad beträffar föreskrifter som praxis.

Det vore därför fel och farligt att i en konkret situation basera slutsatserna eller att handla på grundval av framställningen i denna skrift.

Ambitionen här är endast att försöka återge huvuddragen i skattereglerna, vilket sker utan den precision som skulle krävas i en faktisk beslutssituation.

De polska skattemyndigheterna kännetecknas snarare av bokstavstolkning än av flexibilitet och en benägenhet att göra situationsanpassade helhetsbedömningar.

Ett inte ovanligt problem är att samma föreskrifter kan tolkas diametralt olika av olika företrädare för skattemyndigheterna och/ eller av olika domstolar.

Ledamöter i Management Board har ansvaret för att skattelagarna och andra föreskrifter, på vilka skattemyndigheterna kan basera sina bedömningar följs i varje avseende, och kan personligen bötfällas om så inte skulle ske.

Det finns inte minst skäl att vara särskilt uppmärksam på momslagstiftningen och reglerna om transaktioner mellan närstående parter.

Många missar också skyldigheten att rapportera lån från utlandet till den polska centralbanken. Graden av uppfyllelse av denna skyldighet kontrolleras ofta inom ramen för skatterevisionerna.

   
 

Individbeskattning

Individbeskattning, beskattningsår och deklaration

Beskattningsåret är lika med kalenderår.

Arbetsgivaren innehåller varje månad ett preliminärskatteavdrag och levererar det till skattemyndigheten senast den tjugonde månaden efter.

Individens årliga skattedeklaration skall normalt vara inlämnad den 30 april året efter beskattningsåret. Eventuell kvarskatt skall betalas inom samma tidsperiod.

Individbeskattning, residents

En person som är bosatt i Polen och obegränsat skattskyldig där, är skattskyldig i Polen för alla inkomster och tillgångar world-wide med undantag för de begränsningar som finns i dubbelbeskattningsavtal som Polen ingått med andra länder.

Individbeskattning, non-residents

En person som är begränsat skattskyldig i Polen är skattskyldig där endast för inkomster med källa i Polen.

Beskattning kan även bli aktuell i andra länder, på grundval av bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal eller lokala skattebestämmelser i  länder som personen ifråga också vistas i eller har väsentlig ekonomisk anknytning till.

Vid ”komplicerade förhållanden” kan det vara viktigt att utreda skattskyldigheten på individuell basis.

Personer som är begränsat skattskyldiga i Polen kan i vissa fall och för vissa inkomstkällor beskattas med en enhetlig skattesats om 20% av intäkterna, utan avdrag för några kostnader.

Detta kan t ex gälla arvoden för ledamotskap i bolagsorgan och ersättning till följd av sk management contracts (men inte lön vid anställning), ersättning för rådgivningstjänster inom bl a bokföring, juridik, reklam och genomförande av marknadsundersökningar, försäljning av royalties och know how mm.

Beskattning kan i sådana fall även bli aktuell i andra länder, på grundval av bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal eller lokala skattebestämmelser

Det bör observeras att det i enlighet med nya regler som gäller från 2007 är betydligt fler personer än tidigare som riskerar att betraktas som ”residents”.

Individbeskattning, enhetlig skattesats 19%

Under vissa förutsättningar kan inkomster, efter avdrag för kostnader, från verksamhet som bedrivs i form av enskild firma eller handelsbolag beskattas med en enhetlig skattesats på 19%.

Syftet har varit att införa samma skattesats för såväl aktiebolag (som betalar en bolagsskatt på 19%) som enskilda firmor och handelsbolag och att därmed göra frågan om val av företagsform skatteneutral.

Lagstiftaren synes i detta sammanhang ha förbisett att ägarna till aktiebolag normalt beskattas två gånger, först indirekt genom bolagsskatten och sedan direkt vid uttag av vinst (vilket dock under vissa förutsättningar inte gäller utdelningar utbetalda till juridiska personer skattskyldiga i annat EU land).

Individbeskattning, skatteskalan

Följande skattesatser gäller för beskattning på årsbasis av alla inkomstkällor som inte är föremål för separata föreskrifter (alla belopp i PLN).

Upp till 43 405  =  19% minus 572,54

43 405 – 85 528  =  7 674 plus 30% av beloppet utöver 43 405

85 528 och mer       = 20 311 plus 40% av beloppet utöver 85 528

Individbeskattning, dolda inkomstkällor

Om dolda inkomstkällor, som inte deklarerats av den skattskyldige uppdagas, eller om en kontantberäkning uppvisar att dolda inkomstkällor existerar, sker avsteg från den vanliga skatteskalan och en skattesats om 75% tillämpas i stället.

Individbeskattning, räntor och utdelningar

Ränteinkomster beskattas med 19% för residents och 20% för   non-residents.

Utdelningar beskattas normalt med 19%.

   
 

Socialförsäkringsavgifter

Socialförsäkringsavgifter erläggs dels av arbetsgivaren och dels av arbetstagaren.

Arbetsgivaren erlägger månatligen mellan 19,71 och 22,41% av bruttolönen.

Arbetstagaren erlägger 18,71% av bruttolönen, vilket är avdragsgillt i inkomstskattehänseende och dras av från bruttolönen samt levereras in till socialförsäkringsmyndigheten av arbetsgivaren.

Från och med år 2005 gäller det att non-residents från EU länder kan undantas från socialförsäkringsplikten förutsatt att de kan uppvisa E 101 certificates, enligt vilka de är föremål för socialförsäkring i sina hemländer.

   
 

Bolagsskatt

Bolagsskatt, skattesatsen

Skattesatsen är 19%.

Observera dock att det i Polen, i jämförelse med bl a Sverige, finns fler icke avdragsgilla kostnader vilket innebär att den effektiva skattesatsen kan anses vara högre än den nominella.

Bolagsskatt, beskattningsåret

Beskattningsåret är generellt lika med kalenderåret, men skattskyldiga kan även välja annat beskattningsår bestående av12 på varandra följande månader.

Det första verksamhetsåret eller i samband med ett byte av beskattningsår kan beskattningsåret vara kortare eller längre än 12 månader.

Bolagsskatt, årlig och månatlig deklaration

Den årliga bolagsskattedeklarationen skall lämnas in senast tre månader efter beskattningsårets utgång.

Månatliga bolagsskattedeklarationer skall normalt lämnas in senast den tjugonde påföljande månad och utgör grunden för betalning av preliminär bolagsskatt, baserad på det resultat som ackumulerats under den del av beskattningsåret som deklarationen omfattar.

Bolagsskatt, preliminär

Det finns vissa möjligheter att undvika månatliga bolagsskattedeklarationer och att i stället betala preliminärskatt   baserad på föregående års beskattningsbara vinst, men de flesta företag avstår de facto från att utnyttja detta alternativ.

Bolagsskatt, slutlig

För högt inbetald preliminär bolagsskatt bör som regel återfås inom tre månader från inlämnandet av bolagsskattedeklarationen.

För lågt inbetald preliminärt bolagsskatt medför skyldighet att inbetala det felande beloppet senast vid den tidpunkt som gäller för inlämnande av den årliga bolagsskattedeklarationen.

Bolagsskatt, skattekredit för nybildade småföretag

Nybildade småföretag kan under vissa förutsättningar under sitt andra verksamhetsår komma i åtnjutande av en skattekredit innebärande att eventuell bolagsskatteskuld för föregående beskattningsår kan delas upp i fem lika betalningar att erläggas under den kommande femårsperioden.

Bolagsskatt, förhandsbesked

Förhandsbesked i skattefrågor kan för närvarande begäras från vederbörlig lokal skattemyndighet och från och med den 1 juli 2007 från finansministeriet.

Från och med 2005 är förhandsbesked bindande för skattemyndigheterna.

Bolagsskatt, förlustavdrag

Förlustavdrag från tidigare beskattningsår kan utnyttjas på ett valfritt sätt över en femårsperiod, med endast den begränsningen att utnyttjandet ett visst beskattningsår inte kan överstiga 50% av den skattemässiga förlust som uppstod under ett visst tidigare beskattningsår.

Den innebär att förlusten från år 1 t ex kan utnyttjas med 50% år 2 och 50% år 3 alternativt med 20% vardera året 2,3,4,5 och 6 eller med 5% år 2, 50% år 3, 1% år 4 och 44% år 5 osv – antalet kombinationer är i princip oändligt.

Bolagsskatt, beskattning av filial

Filial till utländskt företag är eget skattesubjekt i Polen om det utgör fast driftsställe, vilket normalt är fallet.

Filialen måste då föra egna böcker och lämna in skattedeklarationer på samma sätt som ett polskt bolag samt är även i övrigt föremål för samma skatteregler.

Bolagsskatt, räntekostnader

Räntekostnader på lån är normalt sett avdragsgilla först när de betalas, dvs upplupna räntekostnader är ej avdragsgilla.

Räntekostnader hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar eller immateriella tillgångar skall i vissa fall aktiveras och blir då avdragsgilla i form av avskrivningar på tillgångarna ifråga.

Bolagsskatt, räntekostnader, thin capitalisation

Restriktioner finns vad beträffar avdragsrätten för räntor hänförliga till lån från vissa närstående parter.

Dessa restriktioner gäller lån från aktieägare som innehar minst 25% av aktiekapitalet i det bolag som tagit upp lånet samt lån från systerbolag i de fall då en och samma aktieägare samtidigt innehar minst 25% av aktierna i det bolag som tagit upp lånet och 25% av aktierna i det bolag som beviljat lånet.

Räntor på lån från ovannämnda typer av bolag kan endast bli avdragsgilla då de inte överstiger normal ränta på lån som beloppsmässigt motsvarar tre gånger aktiekapitalet i det bolag som tagit upp lånet.

Bolagsskatt, reserver och upplupna kostnader

Polska skattemyndigheter accepterar endast i begränsad omfattning bokföringsmässiga grunder.

Med vissa undantag är reserver hänförliga till kostnader som inte motsvarats av kontantbetalning ej avdragsgilla.

Reserveringar för osäkra fordringar kan dock vara avdragsgilla under vissa förutsättningar.

Upplupna kostnader kan vara avdragsgilla, bl a förutsatt att de är hänförliga till intäkter för det beskattningsår för vilket avdragsrätten hävdas samt förutsatt att de kan preciseras beloppsmässigt

Bolagsskatt, källskatt vid utbetalning av utdelningar

Källskatten vid utbetalning av utdelningar är generellt sett 19%, vilket dock i vissa fall, bl a vad beträffar Sverige, modiferas i dubbelbeskattningsavtal.

Enligt särskilda regler avseende utbetalningar av utdelningar till juridiska personer med hemvist i andra EU länder utgår ingen källskatt alls förutsatt bl a att den utländska mottagaren av utdelningen under minst två år innehaft 15% eller mer av aktierna i det polska bolag som utbetalar utdelningen.

Ytterligare en förutsättning är att mottagaren av utdelningen dokumenterar sin skattemässiga hemvist i annat EU land genom ett sk tax residency certificate.

Bolagsskatt, transaktioner med närstående parter mm

Särskilda regler finns beträffande transaktioner med brett definerade närstående parter.

Sådana transaktioner skall genomföras på villkor som normalt skulle gälla mellan oberoende parter.

Skattskyldiga skall på begäran från skattemyndighet inom 7 dagar (observera att det inte rör sig om arbetsdagar) presentera dokumentation gällande transaktioner med närstående parter, förutsatt att sådana transaktioner på årsbasis överstiger vissa relativt låga tröskelvärden.

Detta dokumentationskrav gäller även transaktioner med motparter i länder, enligt en särskild lista, vilka har ansetts bedriva otillbörlig skattekonkurrens, bl a kanalöarna, Bahrain, Barbados, Bermudas, Cook Islands, Virgin Islands, Cayman Islands, Lichtenstein, Maldiverna, Isle of Man osv. 

Dokumentationen skall omfatta:
  -  beskrivning av funktionerna för de parter som deltar i    transaktionen (med beaktande av använda tillgångar och tagna risker).
  -  precisering av alla kostnader sammanhängande med transaktionen samt av formen och tidpunkten för betalningen.
- metoden för och sättet att kalkylera vinsterna samt fastställandet av priset för transaktionens föremål.
 – beskrivning av strategin för verksamheten samt av andra åtgärder inom ramen för denna strategi – i fall då partens strategi haft påverkan på värdet för transaktionens föremål.
 - uppgifter om andra faktorer – i de fall då dessa andra faktorer beaktas av transaktionens parter vid fastställandet av värdet för transaktionens föremål
 - beskrivning av den, utav parten som är skyldig att upprätta dokumentationen förväntade, nytta som följer av emottagandet av utfört arbete – i fall av avtal gällande utfört arbete (inklusive tjänster).

I de fall då vederbörligt organ, som en följd av transaktion med närstående, fastställer en  beskattningsbar inkomst som överstiger den deklarerade och den skattskyldige inte kunnat uppvisa den nödvändiga dokumentationen, tillämpas både gentemot fysiska och juridiska personer en skattesats om 50%  (plus straffräntor).

Straffränta uppgår fn till 11%.

Bolagsskatt, special economic zones (SEZ)

Polen har 14 sk special economic zones (och ett fertal sub-zones) i vilka investerare under vissa förutsättningar kan komma i åtnjutande av betydande skattelättnader och bidrag till investeringar, anställning och utbildning.

Kraven är:
 - tillstånd att bedriva verksamhet inom SEZ
 - investeringar om minst 100 000 EURO 
 - att verksamhet förknippad med en viss investering bedrivs i minst 5 år från det att investeringen påbörjas.
 - att de nya arbetstillfällena uprätthålls i minst 5 år från det att investeringen påbörjas.


   
 

EU medel

EU har för perioden 2007 – 2013 ställt till Polens förfogande ca 90 miljarder Euro som skall utnyttjas för bidrag till bl a investeringar i infrastruktur, men även till investeringar gjorda av privata företag.

Mervärdeskatt

Den normala skattesatsen är 22%, men även 7, 3, och 0% förekommer.

Skattskyldiga kan undgå mervärdeskatteplikt bl a då deras omsättning under föregående beskattningsår inte överskred motsvarigheten till 10 000 Euro.

Mervärdeskattedeklarationer skall generellt sett lämnas in månatligen, med undantag för ”small taxpayers” enligt definition i den gällande mervärdeskattelagen, vilka kan få lämna mervärdeskattedeklarationer varje kvartal.

Vid månatlig deklaration skall inlämning ske senast den tjugofemte månaden efter, vid kvartalsvis inlämning gäller den tjugofemte månaden efter utgången av kvartalets sista månad.

Reglerna gällande mervärdeskatt vid import och export av tjänster är fortfarande komplicerade och svåröverskådliga, vilket vid osäkerhet motiverar utredning  på individuell basis i det konkreta fallet

   
 

Valutalagstiftning

Generellt sett har Polen under en följd av år i flera steg successivt liberaliserat sin valutalagstiftning.

Det finns numera bl a nästan inga restriktioner för valutatransaktioner mellan Polen och EU- respektive OECD-länder.

Vissa jämfört med många andra länder ovanliga krav på rapportering till centralbanken kvarstår dock.

Krav på rapportering till centralbanken

Lämnade eller erhållna gränsöverskridande förskottsbetalningar skall rapporteras varje kvartal om de sammanlagt per kategori (lämnade respektive erhållna) överstiger 400 tusen PLN.

Non-residents tillgångar i polska bolag skall rapporteras årligen i de fall de motsvarar mer än 10% av kapitalet och om de non-residents tillhöriga aktierna eller andelarna har ett nominellt värde på minst 100 tusen PLN. 
Denna rapportering omfattar bl a förenklade balans- och resultaträkningar.

Gränsöverskridande överlåtelser av fast egendom skall rapporteras inom 30 dagar från transaktionens datum om transaktionens värde överstiger 10 tusen EURO.

Gränsöverskridande lån och gränsöverskridande uthyrning/leasing skall rapporteras inom 20 dagar om beloppet är över 10 tusen EURO.

Vid gränsöverskridande lån och vid gränsöverskridande uthyrning/leasing där beloppet överskrider 1 miljon EURO skall betalningar, amorteringar och räntor rapporteras kvartalsvis.

Gränsöverskridande kvittning av fordringar och skulder skall rapporteras varje kvartal om det sammanlagda värdet under kvartalet överstiger 100 tusen EURO.

Centralbanken har rätt att begära och inom av Centralbanken stipulerad period erhålla information gällande gränsöverskridande tjänster eller andra transaktioner som inte  specifikt räknas upp i den tidigare kommenterade lagstiftningen.

   
 

De 5 båste råden till investerare i Polen

Råd 1: Satsa långsiktigt! Ha aldrig bråttom! "Snabba ryck" är i Polen inbjudan till problem.

Råd 2:Tro aldrig att verksamhet i Polen kan fjärrstyras från Sverige. Det krävs alltid minst en kompetent ledningsperson på plats i Polen. Åtminstone på sikt - gärna en polack.

Råd 3: Underskatta inte den tid och resurser som en etablering i Polen kräver inledningsvis. Polen är inte och kommer aldrig att bli en kopia av Sverige - Du måste börja med att med stor ödmjukhet lära Dig förstå hur landet fungerar.

Råd 4: Sociala kontakter kan ha en stor betydelse för affärer i Polen – ta för vana att besöka Dina affärspartners och polska anställda i deras hem, lär Dig namnen på deras respektive och barn. Och – ha alltid med Dig blommor till värdinnan!

Råd 5: Formalia är livsviktiga vid affärer i Polen  - Du måste bli bästa vän med en bokföringskonsult/kamrer och en juridisk rådgivare.

Och slutligen

Polen är ett land som erbjuder investerare fantastiska möjligheter – många har redan lyckats - NU ÄR DET DIN TUR

   
 

 

Jerzy Ralowski

 

   
 

 

   © Jerry Ralowski