POLEN-Expo.se / Mer info / Opala 1 / ... 03560

BESKRIVNING AV DEN POLSKA MARKNADEN

4.1 Lagar

Polen är EU-medlem och dagens lagar är ganska lika Svenska lagar. Generellt gäller det samma principer som i Sverige och företag har samma möjligheter att etablera sig på marknaden. Det är stor skillnad mellan det som var för tio, tjugo år sedan. Allt har förändrads mot EU-direktiven. Det är inte svårt att etablera sig men det är svårt att överleva på marknaden.

Företagsregistrering kan kännas lite krånglig för utländska investerare. Företagsregistrering skär i domstolar, därifrån får man regrstreringsnummer ”REGON” och i skatteverket, där får man nr. NIP–skatte-id-nummer. Det pågår reformarbete med syftet att förenkla företagsregistrering i Polen.

Det ekonomiska systemet och den polske affärsmannen.
Dorota Opala och Sahar Haj Mohammadi. 2006. © Opala

 

4.2 Politik

4.2.1 Politiska situationen

Polen ledde frigörelse från den sovjetiska dominansen i Centraleuropa. Som första land bröt Polen det sovjetstyrda, socialistiska maktmonopolet inom det socialistiska blocket redan i början av år1989 men det hade sitt pris. Maktövertagandet skedde genom förhandlingarna och var betingade med många kompromisser. De sovjetiska kolaboranterna lämnade stor del av den politiska makten och för detta fick de i gengäld stora ekonomiska förmåner. Detta ledde till korruption och orsakade stora ekonomiska förluster för landet.

Hösten 2005 vann parlament och presidentvalet partiet ”Prawo i Sprawiedliwosc” (Lag och Rättvisa), som förenar de krafter som kämpade för Polens befrielse från sovjetisk dominans. De fick dock inte egen majoritet i parlamentet och var tvungna att så småningom bygga en koalitions regering med två mindre partier: ”Samoobrona”, folkrörelse med starkt socialengagemang, och LPR med traditionell kristendemokratisk prägel.
Koalitionen har nu trygg majoritet i Sejmen och kan genomföra viktiga förändringar i landet. Bland de viktigaste är neutralisering av de gamla sovjetstyrda grupperingarna och bekämpning av korruption. Uppgiften är inte lätt, då de korrupta krafterna får mycket stöd från uttalandet, bl.a. Ryssland, men även från EU. Trots vissa spänningar är den politiska situationen ganska stabil och utvecklingen går åt rätthåll.

De flesta ekonomiska faktorerna visar en positiv utveckling. Den nya regeringen är väldig lyhörd på signaler från marknaden. Korruptionsbekämpning är uppskattad av folket och skapar ett positivt affärsklimat.

Generellt är Polen mer lik t.ex. Italien där man byter regeringar och affärslivet fungerar trots dessa nycker. Man kan säga att den politiska situationen har stabiliserats under det senaste åren men kan upplevas ostabil inom visa områden och det är inte bra för utländska företag som vill etablera sig i Polen. Detta skapar osäkerhet t.ex. då man byter regering till en sådan som inte är EU-vänlig och den här situationen påverkar utländska företag. Samtidigt är globaliseringen idag så pass stor och Polen är ett land som klarar sig själv så att politikernas inflytande är inte så betydande att den ska kunna bromsa utvecklingen.

4.2.2 Facklig inflyttande

Historiskt sätt har ”Solidaritet” varit väldigt starkt och politiskt präglad. Många politiker kommer därifrån. Efter Polens befrielse tappade den ganska starkt i storlek. Idag är den en typisk facklig organisation och fungerar ganska bra. Medlemmarna kommer från olika branscher och nivåer, det finns inte sådan uppdelning som i Sverige med arbetarnas fackliga organisation och tjänstemens organisation.

4.2.3 Marknadsstruktur

Marknadsstrukturen har ändrats i rätt stor omfattning. Den ändrades efter år 1998 från hel statligt ägande till privat ägande. De flesta stora statliga företag såldes dock huvudsakligen till utländska intressen. Många nya inhemska företag utvecklades inom bygg- verkstads- och kemiindustri. Andelen privata företag har ökat väldigt mycket. I början handlade det om små företag. En del av dem har försvunnit och en del har vuxit upp. År 2005 beräknas den privata sektorn svara för 70% av sysselsättningen och bidra med 70% av BNP. Jordbruket är en viktig sektor i det polska samhället, framförallt på det sociala och politiska planet. Jordbruket svarar för drygt 20% av sysselsättningen och utgör en social "buffert" i lågkonjunktur samtidigt som jordbrukets andel av BNP endast är omkring 3%.
Banksektor är helt privatiserad och ägd av utländska intressen nästan till 100%.

Efter några besvärliga år i början av decenniet har den polska ekonomin återhämtat sig. Inflationen stannade år 2005 vid 0,7%. Tillväxten år 2005 blev 3,2%, något lägre än året innan. Även om prognoserna under senare tid skrivits ned något, finns det anledning att förvänta sig en tillväxt på 4-5% under de kommande åren. Exporten, motorn i den polska ekonomin, uppgick enligt prel. siffror till 288,7 miljarder zl. för år 2005 – en ökning med 6,1% jämfört med år 2004. EU-inträdet har verkat mycket positivt på den polska ekonomin. Således gick inte mindre än 78% av den polska exporten under år 2004 till EU-länder. Denna grupp svarade även för 68% av den polska totala importen samma år. Polen ökade sin export till 18 av de 24 övriga EU-länderna under år 2004.

Polens fyra största handelspartners på exportsidan är i nu nämnd ordning Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien. Exporten till Tyskland uppgick till drygt 81 miljarder zl år 2005, medan exporten till Frankrike var 17 miljarder, till Italien 18 och till Storbritannien 16 miljarder. De fyra största länderna för polsk import är Tyskland (drygt 80 miljarder zl 2005) följt av Ryssland (29 miljarder), Italien (23 miljarder) och Frankrike (knappt 20 miljarder zl).

Polen är en stor marknad med en stor potential och det har gjorts många investeringar från utlandet. Utbudet är idag mycket större i Polen än i Sverige och det finns en del märken som inte finns i Sverige. Det är ganska speciellt för Polen att tilltro till de egna produkterna har ökat. Polacker, är väldigt noga med att allt ska var på Polska; beskrivningar, avtal etc. Mycket av affärslivet sker på polska.

4.2.4 Infrastruktur

Vägnätet är under uppbyggnad och förbättras kontinuerligt. Järnvägsnätet är omfattande. Flygförbindelse till stora europeiska städer finns från många städer i Polen.
Finansiella tjänster fungerar väl. Kreditkort accepteras överallt och bankomattjänster är välutbyggda.

Strukturen är annorlunda i västra och östra Polen p g a historiska skäl. Ett exempel kan vara järnvägförbindelse. Den är tät i västra Polen och glest i östra. Samma gäller för stora vägar Det påverkar också mentaliteten. Detta har sina grunder långt tillbaka i historien då polen var under tyskt respektive ryskt inflytande. Infrastrukturen är väldigt viktigt och idag är de västra delarna av Polen som var under tyskt inflyttande mycket mer framgångsrika. Detta beror på infrastrukturen men också på att östra Polen är mycket mer jordbruksberoende och det handlar om den gamla typen av jordbruk med små jordbruk. Det påverkar också utbildningsnivå som är högre i västra Polen. Det finns en klar skillnad mellan storstäder i centrala och västra Polen och storstäder i östra delen av Polen och mellan storstäder och mindre städer.

4.2.5 Arbetsmarknad

Arbetslösheten är 17% i Polen och den är väldigt ojämnt fördelad. Det är bara några procent i storstäder i västra och centrala Polen och upp till 25% i västra och södra Polen. Det finns en relativ stor ekonomisk utvandring. Många Polacker flyttar utomlands för att jobba där ett antal år och sedan flyttar tillbaka. Detta är en positiv trend för att det är mycket pengar som kommer tillbaka till ekonomin.

Det finns tydliga skillnader mellan mentalitet hos den äldre och den yngre generationen. Den äldre generationen är ”socialistiskt skadad”, tänker i gamla banor och är mindre effektiv. Den unga generationen är väldigt dynamiska, välutbildade och har ofta erfarenheter att jobba utomlands. De har också ganska bra språkkunskaper.

4.3 Teknologi och materiell kultur

Efter år 1989 skedde en dramatisk förändring av hela marknaden och hela näringslivet. Det gick bra och idag Polen är ett ganska vanligt europeiskt land med stora utvecklingsmöjligheter. Det är fortfarande mycket att göra men utvecklingen sker i rosande tempo.

Efter EU inträdet ökade exporten väldigt mycket. EU inträdet hade en stor betydelse då barriärer av olika slag försvann och Polen har fått möjligheter att exportera utomlands. Polen exporterar mest halvprodukter och livsmedel. Idag tillverkar man många produkter i Polen som sedan säljs vidare till utländska företag som säljer dem under egna varumärken. Då Polen inte har starka varumärken är det svårt att få bra betalt för sina produkter och därför är den polska exporten relativt billigt.

Polen är fortfarande ett relativt billigt produktionsland men inte så billig att man etablerar produktionen av enkla produkter, dessa flyttas till Asien. Man etablerar produktionen av mer avancerade, designade eller på något sätt attraktiva produkter. De branscher som är starka idag och kommer troligen att utvecklas är jordbruks-, konsument-, möbelbranschen.

Utvecklingspotentialen är störst inom byggbranschen, verkstadsindustri, kemiskindustri, high-tech industri. Även flyggindustri, särskild mindre flyggplan och helikoptrar har en stor utvecklingspotential.

Under senaste tiden diskuterar man mycket energiberoende från Ryssland. Detta gäller rörledningar mellan Ryssland och Tyskland som går förbi Baltiska stater. Detta kan ses som ett teknologiskt hot men samtidigt skapar det nya framtida möjligheter genom att t.ex. upptäcka och utveckla biobränsle. Man kan t.ex. utnyttja gamla sockerfabriker och bygga om dem till att producera biobränsle.

4.4 Språk

Man pratar och skriver polska och mycket polska används i förhandlingar. Det finns inga regioner där folk pratar ett annat språk utan att kunna Polska. Det finns dock två dialekter som skiljer sig ganska kraftigt från Polska. Det handlar om folk som bor i Tatra-Bergen och Kaszuby. Det kan vara svårt att förstå dem om an inte kan dialekten.

Eftersom handel med Tyskland är stor det är relativt mycket tyska som används förhandlingarna speciellt i västra Polen. Den yngre generationen kan engelska. Det finns regionala skillnader och det är lättare att använda engelska i storstäder än på landet. Den gamla generationen kan ofta inte engelska. Vid kontakter med mindre företag där ägare är lite äldre behövs det ofta tolk. De större företagen har alltid anställda som kan engelska och de är ofta utbildade utomlands. Den yngre generationen kan engelska men det finns regionala skillnader i språkkunskaper.

Polska är dock viktigt eftersom polacker är mycket medvetna om sitt språk och kultur. Alla avtal görs på engelska eller på polska. Vid förhandlingarna finns det ofta behov av tolk. Det finns olika dialekter i det polska språket men det ses inte positivt att prata med en dialekt. Dialekter är inte speciellt vanliga och de förekommer inte i affärslivet.

När det gäller kroppsspråk så största skillnaden mellan Polen och Sverige är att i Polen skakar man oftast hand när man hälsar på varandra vilket inte är lika vanligt i Sverige.

4.5 Religion, filosofi, etik, normer och seder

I Polen är 90% av befolkningen katoliker. De är djupt troende och det är vanligt att gå till kyrkan. Traditionen är ganska starkt rotad i Polen och kyrkan har fortfarande en stor betydelse. Om man bortser från religionen finns det inga större skillnader mellan Polen och Sverige.

I Polen pratar man inte ”du” utan säger ”herr”, ”dam” och ”ni”. Man pratar mycket mer det officiella språket och man håller ett visst avstånd till motparten. Det finns stor skillnad mellan att prata med nära vän och en främmande person. Positionen och titeln som man har, har en stor betydelse. Man använder mycket titel även med tilltal.

I Sverige är man van vid att fatta beslut i grupper och det är vanligt med mer platta organisationer. Polska företag är mycket mer hierarkiska och det är VDn som oftast fattar besluten. Chefen sitter på sitt kontor och det är inte vanligt att han/hon umgås eller t.ex. äter lunch med sina anställda. De flesta polska företag är nya och har inte lika stark position, nätverk och förtroende. Det är ganska ovanligt med gamla väletablerade företag med tradition. Företag som finns idag kan försvinna imorgon. Betalningsmoralen i polska företag är något sämre än i Sverige. Det är därför viktigt att ha alla avtal skriftlia. Det kan vara mycket riskabelt att göra affärer via t.ex. telefon som är ganska vanligt i Sverige.

Företagskulturen skiljer sig från den kulturen som finns inom svenska företag. Den är i embryostadiet och det finns mycket kvar från den kommunistiska tiden t.ex. korruption. Man arbetar mycket med att bekämpa korruption och det problemet kommer att försvinna så småningom. I Polen är folk inte lika punktliga som i Sverige och det gäller även näringslivet. Det är inte fel att komma till mötet några minuter för sent. Det finns generationsskillnader även här och det är ofta mycket lättare att samarbeta med yngre människor.

Nya polska företag är mycket förändringsbenägna. Det finns mycket positiv inställning till nya uppmaningar och polacker inte är rädda för förändringar. Polacker är flexibla och man kan diskutera mycket och lösa även svåra problem. Under senaste åren har skett en stor internationalisering av polska företag. Polen har fortfarande konkurrenskraftigt prisläge och polska företag kan ofta producera likvärdiga produkter till lägre pris.

”lagom” är inte ett vanligt förekommande ord i Polen. Blir man rik då vill man gärna visa det. Man köper stora bilar, villor etc.

Polska företag har förändrats mycket under senaste åren men det är svårt att förvänta sig att förändringen kommer att ske i samma tempo i framtiden. Generellt är polacker mycket mer traditionella och gillar gamla modeller. Det saknas entreprenörskap i Polen och stöd från samhället för de som är annorlunda och tänker annorlunda därför riskerar Polen att bli ett ”serviceland” åt andra.

Polacker är katoliker och även om kopplingen till kyrkan minskar, främst bland unga, så är den katolska traditionen mycket stark. Det är många som går till kyrkan, som har en relativt stark position och de gamla traditionerna är viktiga.

4.6 Social organisation

Kärnfamiljen består av mamma, pappa och barn. Generellt håller man även nära kontakter med andra familjemedlemmar som mormor, morfar, farmor, farfar och syskon och det är vanligt att man t.ex. firar jul och andra högtider tillsammans. Detta är dock väldigt individuellt och varierar mycket från familj till familj.

Jämfört med i Sverige finns det mycket kvinnligt och manligt i Polen. Kvinnans roll i det polska samhället är mer traditionellt. Det finns ingen skillnad mellan kvinnor och män när del gäller utbildning. Kvinnor i Polen jobbar i samma utsträckning som i Sverige. Enligt rapporter finns det fler kvinnliga företagare i Polen än i Sverige vilket innebär att kvinnor i polen måste mer ofta klara av sin dubbelroll, den traditionella kvinnliga rollen: att vara mamma och fru och den nya rollen: att vara företagare. Skillnader mellan män och kvinnor tenderar att upphöra mer och mer och likna det svenska samhället. Det finns dock områden, speciellt på landet, där ”tiden står stilla” och det finns tydliga skillnader mellan kvinnliga och manliga roller.

Familjestrukturen påverkar inte företagskulturen speciellt mycket. Det finns en tydlig uppdelning mellan privatliv och arbetet.

4.7 Utbildning

Utbildningsnivån är hög i Polen. Grundskole- och gymnasieutbildningen som de flesta har är mycket krävande jämfört med Sverige. Det pågår mycket satsning på högskolor och traditionellt har skolan en stor betydelse. Det är viktigt att vara bra i skolan för att lyckas i livet. Det finns många privata skolor och folk läser utomlands i samma utsträckning som i Sverige. Man kan säga att polsk arbetskraft är välutbildat och den efterfrågas mer och mer utomlands. Det finns skillnader mellan olika regioner. I östra Polen har man inte samma tradition och där är utbildningsnivå lägre.

 

Dorota Opala och Sahar Haj Mohammadi.