POLEN-Expo.se / Mer info / Opala 1 / ... 02028

1.1 BAKGRUND

1.1.1 Landspresentation

År 2004 blev Polen medlem i EU, sedan dess har polsk-svensk handel utvecklats i ett snabbt tempo. Polen är idag en attraktiv EU-marknad. Import och export har blivit mycket enkelt och idag har även mindre företag sina affärskontakter utomlands. Polen har ett centralt läge i Europa, en stor befolkning och en snabb ekonomisk utveckling vilket bidrar till att landet har blivit en allt viktigare handelspartner för Sverige.

Det ekonomiska systemet och den polske affärsmannen.
Dorota Opala och Sahar Haj Mohammadi. 2006. © Opala

 

Befolkning, språk och religion

Enligt data från år 2001 bor det mer än 38,6 miljoner människor i Polen. Före andra världskriget utgjorde minoriteterna nära 30% av befolkningen, men befolkningens sammansättning har ändrads radikalt under de senaste 60 åren. Under andra världskriget förlorade Polen nästan en femtedel av sin befolkning varav ca 3 miljoner var polska judar. En stor del av ukrainska, vitryska och litauiska minoriteter hamnade på sovjetiskt område. Idag är nästan alla invånare polacker. Bland minoriteterna finns tyskar, ukrainare, vitryssar, litauer och små grupper av slovaker, ryssar, zigenare, tatarer och judar.

Idag bor över 60% av befolkningen (nästan 24 miljoner) i städerna. Orsaken till en stor migration till städerna har blivit de senaste årens industriella utveckling. De mest tätbefolkade områdena är Katowice, Warszawa, Gdansk och Poznan. De områdena som är glesast befolkat är jordbruksområden i östra delen av landet där befolkningstätheten är 124 människor per km2 . Polska hör till den västslaviska språkgruppen som skrivs med det latinska alfabetet.

Polen är en övervägande katolsk nation där kyrkan har en relativ stark ställning. Under 1950- och 60-talet försökte kommunisterna att bryta kyrkans makt och underkasta den statens kontroll. Resultatet blev det motsatta, kyrkan inte bara bevarade sitt oberoende utan även stärkte sin position i samhället. År 1989 började kyrkans ställning som moralisk auktoritet ifrågasättas allt mer. Den viktigaste orsaken till detta var att kyrkan försökte påverka politiska beslut genom att utnyttja sina kontakter med ledande politiker på högerkanten, inklusive den tidigare presidenten Lech Walesa. År 1993 lyckades kyrkan till exempel driva igenom ett förbud mot aborter trots att en majoritet av befolkningen var emot det. Följden blev att kyrkans inflytande började minska.

Kommunikation

Järnvägarna är Polens viktigaste kommunikationsmedel. Landsvägsnätet håller på att moderniseras och antalet asfalterade vägar ökar hela tiden. Varje ny regering lovar satsningar på nya motorvägar men byggandet har gått väldigt långsamt samtidigt som antalet bilar har ökat. Den långsamma asfalteringen och antalet ökade bilar har lett till att de polska vägarna räknas till de mest fårliga i Europa.

Floderna spelar en ganska viktig roll som förbindelseleder inom landet. De viktigaste hamnarna vid Östersjön är Gdynia, Gdansk och Szczecin. Flygtrafiken har expanderat snabbt och det polska flygbolaget Polskie Linie Lotnicze (LOT), som dels ägs av Lufthansa, bedriver omfattande inrikes- och utrikestrafik. Flera lågprisbolag har börjat flyga till Polen på senare år. Resultatet har varit överetablering och konkurser.

1.1.2 Polen ur ett historiskt perspektiv

Enligt Derleth (2000, s267) hoppades Polen på självständighet efter första världskriget. År 1916 blev detta verklighet då Tyskland samt Österrike-Ungern deklarerade att Polskt territorium skulle bildas från delar av Ryssland. Vidare skriver Derleth (2000) att efter krigets slut bildades ett självständigt Polen med politisk ledning av Dmowski som var nationalist och ansåg att en stark lagstiftande församling borde kontrollera den del av regeringen som verkställer beslut.

Derleth (2000, s268) menar att det fanns tre orsaker till varför demokrati inte fungerade i Polen. Det första var att polen saknade en industri bas, detta medförde att medelklassen inte utvecklades och det är medelklassen enligt författaren som skapar politiska förändringar. Detta i sin tur ledde till att överklassen inte ville ha förändringar som var till nackdel för deras intressen och demokrati var inte till deras fördel. Andra orsaken menar författaren var att Polen var underutvecklat och detta innebar att stadspopulationen var mindre än den på landsbygden. Det är oftast stadspopulationen som är mer politiskt aktiva men eftersom Polen befann sig i en geografisk sårbar situation låg koncentrationen på att stärka landet än att stärka den politiska situationen. Vidare menar författaren att förutom svagheterna med det politiska systemet hade Polen även andra problem efter kriget och det var fördelningen av folket. De som bodde i västra Polen ansåg att de var moderna medan de som bodde i öst och syd ansåg att de som bodde i västra delarna hade glömt bort deras polska nationalitet och detta i sin tur medförde att de som bodde i de västra delarna exkluderades ur regeringen.

Polen befann sig ett stadium då de var väldigt svaga, mycket på grund av deras politiska system och då Tyskland attackerade dem 1 september, år 1939 blev förstumningen stor och Polen delades mellan Tyskland och Ryssland. Efter kriget flyttades de polska gränserna västerut på tyska marker. Detta medförde att de tyskar som var bosatta på dessa områden fick flytta och polacker flyttade till dessa områden samt centrala Polen. Efter valet år 1947 vann arbetarpartiet i Polen (Derleth 2000, s 269).

Vidare skriver Derleth (2000, s 270) att efter uppror under år 1956 tog Wladyslaw Gomulka över makten i Polen. Allt eftersom den ekonomiska situationen förvärrades i landet blev Gomulka tvungen att höja priserna vilket ledde till att makten togs över av Edward Gierek. Trots Giereks försök att sänka priserna ledde försöken till ännu mer prisökningar som under år 1976 i sin tur ledde till fler demonstrationer. Dessa demonstrationer gjorde att för första gången samarbetade arbetare och intellektuella. Under år 1978 bildades enligt Derleth (2000, s 270) en kommitté som hette ”Free Trade Unions”. En av dem som bildade den här kommittén hette Lech Walesa. Senare när försök till nya prishöjningar gjordes ledde Lech Walesa 16000 strejkande arbetare. Senare samma år tecknades avtal som godkände att en fackförening bildades för att enbart representera arbetarna. Förbundet kallades PUWP. I början av år 1990 upplöstes PUWP och i slutet av samma år valdes Walesa till president.

Vidare skriver Derleth (2000, s 273) att valet år 1993 vanns av den vänstra demokratiska alliansen (SLD) och även år 1995 vanns valet av vänstern och åter hade Walesa besegrats. Det här valet innebar att vänstern hade kontroll över både lagstiftande och verkställande församlingarna. År 1997 godkändes en ny förordning genom allmän röstning, det var dock endast 42% av befolkning som deltog i omröstningen. Senare samma år vann högern parlamentsvalet.

1.1.3 Den politiska situationen i Polen

Polen är ett demokratiskt land. Det politiska systemets grunder liknar värderingar som är typiska för en europeisk rättstradition. Det handlar om nationell suveränitet och självständighet, statens suveränitet, politisk pluralism och handlingsfrihet för politiska partier, separerad makt, bejakande av de mänskliga rättigheterna och frihet för individen. Konstitutionen godkändes i en folkomröstning år 1997. Den statliga makten i Polen är uppdelad i tre delar: lagstiftande, verkställande och rättslig makt. Ledamöter av parlamentet väljs vart fjärde år genom allmänna val. Den högsta kontrollinstansen i Polen är den högsta kontrollkammaren.

Den verkställande makten ligger hos presidenten och ministerrådet. En ny president väljs var femte år. Inrikes- och utrikespolitiken sköts av ministerrådet (regeringen), som leds av premiärministern. Presidenten utser premiärministern och de andra ministrarna.

Den rättsliga makten utgörs av domstolar och tribunaler. Efter år 1999 har Polen en ny uppdelning av territorium: gmina (kommun), powiat (ett antal kommuner) och wojewodstwo (län).

1.1.4 Den ekonomiska situationen i Polen

Efter kommunistiska tiden och den långa perioden av planekonomi hamnade Polen i en svår kris. I slutet av 80-talet det var knappt några varor i affärerna och landet hade ingen import. Inflationen var flera hundra procent och Polen hade en stadsskuld på många miljarder. Dominerande var tung industri, gammaldags jordbruk och ineffektiv stadsekonomi. Idag kan Polen vara en förebild för en lyckad förändring. De ekonomiska framgångarna är de av landets störta framsteg under de senaste åren. Förändringar initierades år 1990 med genomförandet av en plan som presenterades av dåvarande premiärminister Leszek Balcerowicz. En omfattande liberalisering av priser och avreglering samt privatisering av ekonomi genomfördes och detta resulterade i en fri marknad. Den Polska bruttonationalprodukten började därmed växa. Efter en kort period av en hög inflation (700%) började även inflationen sjunka för att bli 4% år 2001.

Under de senaste åren har olika regeringar privatiserat många statliga företag, vilket har effektiviserat många industrigrenar. Den privata sektorn växer i allt högre fart. I början av 90-talet verkade i Polen ca 1.75 miljoner företag, idag är det över 3 miljoner. Den privata sektorn står för nästan 75% av BNP och anställer över 70 procent av alla yrkesaktiva Polacker.
I början av 90-talet reaktiverades aktiebörsen och den har idag den största omsättningen i Centraleuropa. Polska zlotyn är idag relativt starkt och Polen är det enda landet i Centraleuropa som inte drabbades av en bank- och valutakris. Stabiliteten i det polska banksystemet visar sig genom att reserverna växer, år 2001 var reserverna över 28 miljarder dollar samt att Polen har en fri valutakurs.

Genom att skriva kontrakt med internationella kreditinstitut kunde ökningar ske i de utländska investeringarna, dessa har ökat stadigt sedan år 1994. År 2002 var de utländska direktinvesteringarna i Polen 4 131miljoner dollar , högst bland länderna i regionen. Största delen av dessa investeringar kommer från EU-länderna. De tio största investerarna är France Telekom, Fiat, Citibank, RAO Gazprom, Vivendi, United Pan - Europe Communications, UniCerdito Italiano, Bayerishe Hypo- und Vereinsbank AG samt General Motors Corporations. Investerare kan göra sina investeringar bl.a. i speciella ekonomiska zoner där skattelättnader erbjuds.

För utländska investerare är landets centrala och strategiska läge i Europa väldigt attraktivt. Under perioden 1990-1999 steg Polens arbetseffektivitet med 82%. Polen har med sina nästan 40 miljoner invånare den största konsumentmarknaden i Centraleuropa. Under de senaste åren har det byggts nästan 100 stormarknader, där utländska företag har investerat ca 4 miljarder dollar. Det som är viktigt för Polen i nuläget är att reformera jordbruket som idag domineras av små gårdar och att minska arbetslösheten. Ekonomin utvecklas stadigt och en del sociala reformer genomförs.

De viktigaste affärskontakter som Polen har idag är inom EU. Ca 70% av Polens export görs inom EU. Polen exporterar till sådana länder som Tyskland, Italien, Frankrike och Storbritannien. De produkter som exporteras är främst bilar, möbler och fartyg. Importen sker främst från EU-länderna och ligger på ca 60%.

 

Dorota Opala och Sahar Haj Mohammadi.