Natur

Många utlänningar anser Polen vara ett land av gröna och orörda landskap. En ovanligt stor del av landets yta, 28%, är täckt av skog, till största del barrskog. Till skillnad från många andra europeiska länder är skogarna fritt tillgängliga för allmänheten.

På UNESO:s lista över kultur-och naturarv finns bl.a. Bialowieza-skogen som är den sista resten av den urskog som en gång täckte den europeiska kontinenten. Ur ekologisk synpunkt är detta ett av de renaste områdena i Polen. Sumpmarkerna vid Biebrza rymmer den största och bäst bevarade torvmyren i hela Europa. Den naturliga miljön har också bevarats i bergsområdena, med början i Sudeterna ända bort till de glesbefolkade Bieszczadybergen i sydost.

Den polska floran innehåller över två tusen arter. Man stöter ofta på relikter, växter från forna tider som en gång varit vanliga i Europa men nu är på gränser till att försvinna. Till dessa hör tex, tatrariddarsporren (en relikt från tertiärtiden), den gula honungsazalean (Azalea Pontica) och dvärgbjörken.

Många djur som i resterande Europa endast återfinns i fångenskap lever i Polen i sin naturliga vilda miljö.

De första lagarna för att skydda sällsynta djurarter som bävern, uroxen och visenten skrevs redan på 1000-talet. Uroxen är nu utrotad i Europa men man har haft stor framgång med att bevara visenten, det största europeiska däggdjuret, i Bialowiezaskogen. Man har också lyckats rädda bävern, beståndet som för 20 år sedan räknade knappa tusen djur har idag förökat sig till dryga 25 tusen. I bergsskogarna trivs både vargar och björnar, och även lodjur är vanliga - ett tiotal av dem lever i Kampinos-skogen, ett naturreservat strax utanför Warszawa.

Polen är framförallt omtyckt av den vita storken, en fjärdedel av världsbeståndet bygger sina bon mellan floderna Odra och Bug. Ornitologer uppskattar beståndet i Polen till över 40 tusen storkar.

Med hänsyn till storleken på skyddade områden är Polen ett av de ledande länderna i Europa. Växter och djur är under beskydd i 23 nationalparker och ca 1200 naturreservat. De skyddade områdena upptar 100 tusen km2, över 30 % av Polens totala yta. Nationalparker och intressanta landskap är lätt tillgängliga för turister.

Ett av de mest intressanta naturreservaten i Europa anses vara Biebrzas flodstränder, som är hemvist för 253 fågelarter. De milslånga sankmarkerna och sjöarna ger skydd åt många arter som sällan syns till någon annanstans i Europa.

Sumpmarkerna vid Biebrza hör till de områden i Europa som är minst påverkade av människor.

I Slowinski nationalpark vid Östersjön förekommer 30 meter höga vandrande stranddyner och grunda insjöar nära kusten. Den kringvandrande sanden begraver skogar, träsk och t.o.m. bosättningar, samtidigt som den avtäcker områden som den täckt över för många år sedan.

Tatrabergen, den högsta delen av de polska Karpaterna, med Zakonpane vid sin fot, erbjuder oräkneliga grottor, bergsjöar och vattenfall. I djurlivet märks bergsgetter, björnar och murmeldjur.