valutabetalningar valuta växling Europa

Ekonomi

Polens ekonomiska framgångar hör till landets största framsteg under de senaste åren. Den socialistiska planekonomi ledde till att landet hamnade i en svår kris. I slutet av 80-talet var affärerna tömda på varor och landet var så gott som isolerat från import. En inflation på flera hundra procent, en statsskuld på många miljarder, en dominerande tung industri, ett gammaldags jordbruk och en ineffektiv statsekonomi - detta är ett tvärsnitt som visar hur Polens ekonomi såg ut 1989.

Idag tjänar Polens ekonomi som förebild för en lyckad transformation. Omdaningen började 1990 med genomförandet av den plan för "chockterapi" som presenterades av dåvarande vice premiärminister, tillika finansminister Leszek Balcerowicz. I planen ingick en omfattade liberalisering av priserna och avreglering och privatisering av ekonomin. Effekten var en fri marknad och den polska bruttonationalprodukten började växa med ett par procent årligen. Man fick även bukt med inflationen som 1989 var 700% för att sedan sjunka till mindre än 4% år 2001.

Det senaste decenniets olika regeringar har privatiserat många statliga företag, vilket har effektiviserat många industrigrenar. I början av 90-talet reaktiverades aktiebörsen och den har idag den största omsättningen i Centraleuropa. Polackernas tillit till zlotyn stärktes genom en väl genomförd myntreform samt ett snabbt uppbyggande av banksektorn, vilken idag domineras av utländska aktörer. Polen var det enda landet i Centraleuropa som inte drabbades av en bank- och valutakris. Stabiliteten i det polska banksystemet visar sig i de växande reserverna, som år 2001 översteg 28 miljarder dollar, samt en fri valutakurs.

I början av 90-talet verkade ca 1,75 miljoner privata företag i Polen. Idag är det över 3 miljoner. Den privata sektorn står för nästan 75% av BNP och sysselsätter över 70% av alla yrkesaktiva polacker.

Genom att skriva kontrakt med internationella kreditinstitut gav man grönt ljus för utländska investeringar, vilka har ökat stadigt sedan 1994. 2001 översteg de utländska direktinvesteringarna i Polen 50 miljoner dollar - högst bland länderna i regionen. Största delen av dessa investeringar kommer från EU-länderna. De tio största investerarna är France Telekom, Fiat, Citibank, RAO Gazprom, Vivendi, United Pan - Europe Communications, UniCerdito Italiano, Bayerishe Hypo- und Vereinsbank AG samt General Motors Corporations. Investerare kan göra sina investeringar bl.a. i speciella ekonomiska zoner där skattelättnader erbjuds.

Det som framförallt lockar utländska investerare att bedriva verksamhet inom såväl tillverkning som tjänstesektorn i Polen är landets strategiska geografiska läge centralt i Europa. Under perioden 1990-1999 steg Polens arbetseffektivitet med 82%. Ett faktum som inte får förbises är att Polen, med sina nästan 40 miljoner invånare, har den största konsumentmarknaden i Centraleuropa. Under de senaste årens stora konsumentboom har det byggts nästan 100 stormarknader, där utländska företag har investerat ca 4 miljarder dollar.

En av de viktigaste ärendena på Polens agenda är att reformera jordbruket, som än idag är dominerat av små gårdar, och att minska arbetslösheten. Men ekonomin utvecklas stadigt och är uppbackad av en rad sociala reformer.

EU är för närvarande Polens viktigaste handelspartner. 70% av Polens export går till EU-länder som Tyskland, Italien, Frankrike och Storbritannien. De viktigaste exportprodukterna är bilar, möbler och fartyg. Av importen kommer 60% från EU-länderna.

Polen är inte längre en marknad i vardande. Sett till marknadens anmärkningsvärda öppenhet, rankas den numera som en medelstor centraleuropeisk ekonomi. En klart förändrad attityd har noterats i polackernas inställning till inhemska produkter. Konsumenter som påverkas av reklam och som kräver kvalitet anser alltmer att polska produkter är ofta mycket bättre än utländska.

Reklammarknaden var en av de marknader som började från noll, men redan 1999 uppnådde man samma nivå på reklamutgifterna som i Storbritannien. Polska reklammarknaden står för 1,3% av landets BNP och är på 21:a plats i världen vad gäller storlek.

I landets ekonomiska strategi ingår en ytterligare förstärkning av den finansiella sektorn och slutförande av de strukturella reformerna samt medlemskap i och EMU.