Befolkning

Enligt data från 2001 bor det i Polen mer än 38,6 miljoner människor. Statistiskt sett är var 20:e europé en polack.

Det polska språket hör, liksom tjeckiskan och slovakiskan, till den västslaviska språkgruppen.

Över 95% av Polens medborgare är romerska katoliker. Det förekommer dock även ortodoxa och grekisk-ortodoxa, protestantiska och kalvinistiska kyrkor såväl som judiska synagogor och muslimska moskéer.

Mätt enligt europeiska mått är det polska samhället ungt, välutbildat och med starkt initiativtagande och kreativitet. Medelåldern i Polen är 35 år och nästan 60% av befolkningen är under fyrtio. Ungefär samma andel av befolkningen är arbetsför. Var tionde polack har högre utbildning och nästan hälften har gymnasial utbildning. Under de senaste tio åren har antalet studenter tredubblats.

Medellivslängden har på senare år ökat något. I likhet med i resten av Europa är den naturliga tillväxten liten (0,3%). Unga människor studerar, arbetar, startar egna företag och skjuter allt oftare beslutet om att skaffa familj och gifta sig framåt i tiden. I början av 90-talet gifte sig unga polskor i genomsnitt vid 22 års ålder. Idag är denna ålder 24 år. Den vanligaste familjemodellen är 2 vuxna och 2 barn.

De senaste årens industriella utveckling har påskyndat migrationen till städerna och det bor idag nästan 24 miljoner människor i städer (över 60%). Till de mest tätbefolkade områdena hör industricentra som Katowice (ca 4 milj människor), Warszawa (ca 2,5 milj människor) samt Gdansk och Poznan (ca 1,5 milj människor). De glesast befolkade områdena är jordbruksområden i östra delen av landet. Befolkningstätheten är 124 människor per km2.

Etniskt sett är Polen näst intill homogent. Förr var landet mer diversifierat och speciellt vid gränserna befolkades det av människor av blandad nationalitet och med olika religioner. Redan under 1500-talet, då många religionskrig härjade i Europa, gav Polen skydd åt människor med olika tro. Under mellankrigstidens Polen, uppskattade man att befolkningen utgjordes av 64% polacker, 16% ukrainare, 10% judar, 6% vitryssar, 2% tyskar och vardera 1 % ryssar och litauer (data fr. 1931).

Den stora vändpunkten i Polens historia som mångkulturellt land var andra världskriget. Före andra världskriget levde nästan 35 miljoner människor i Polen. Strax efter kriget var det bara 24 miljoner. Under mellankrigstiden utgjorde nationella minoriteter 35% av befolkningen. Idag räknar man att endast 2% av befolkningen tillhör någon nationell minoritet.

Gränsändringar och emigration av politiska eller ekonomiska skäl har lett till att ett tiotal miljoner människor med polsk härstamning bor utanför Polens gränser. Uppskattningsvis bor 14-17 miljoner polacker utanför Polen. Största antalet av dessa hittar man i USA (ca 9 milj), Kanada, forna Sovjetstater, Brasilien, Argentina, Australien, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Många har funnit sig till rätta i sina nya hemländer och har bidragit till deras utveckling. Sedan 90-talets början har flera hundra tusen polacker flyttat tillbaka till Polen från forna Sovjetstater.